Dhikr Ceremony with Shaykh Muzaffer al-Jerrahi at Masjid al-Farah (1980)

April 4, 1980
Masjid al-Farah
Mercer Street, NYC

V_800404_MAF_MO_DHIKR_02